+36 30 563 7970 / szenponaklima@gmail.com

Adatvédelem

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Eladó által kereskedelmi forgalomba hozott valamennyi termékére és szolgáltatására érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában. A jelen ÁSZF az Eladó által értékesített termékek valamennyi szállítási szerződésének részét képezik úgy, hogy azt Eladóval szerződő felekkel (Vevőkkel) Eladó a vásárláskor közli és azt a Vevő elfogadja. A Vevő általi elfogadás azzal történik, hogy a Vevőnek adott árajánlat megrendelésre kerül. Az Általános Szerződési Feltételeket Eladó honlapján közzéteszi és Vevőnek az árajánlattal egyidőben átadja. Az Általános Szerződési feltételeket Az Eladó az ÁSZF-től eltérő feltételeket, csak az Eladó és Vevő között írásban létrejött egyező akaratot kifejező írásos megállapodás esetén alkalmaz.

I.Árajánlat

A Vevő részére adott hirdetés és tájékoztató jellegű ajánlatok - pl.: a körlevelekben, prospektusokban, a sokszorosított más közleményekben adott ajánlatok - az Eladó részéről nem képeznek ajánlati kötöttséget. Ajánlati kötöttség Eladót kizárólag akkor terheli, ha az ajánlat írásban történik és az Eladó aláírta azt. Az Eladó az Árajánlatban köteles megjelölni a berendezés vételárát, a megrendelés összértékét, továbbá a vállalt szállítási határidőt. Az Eladó jogosult az Árajánlatban szereplő tevékenységet partnerei vagy alvállalkozói révén is teljesíteni. A Vevő és az Eladó által aláírt Árajánlat szerződést hoz létre a felek között az Árajánlatban leírt tartalommal, az egyéb nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. Eladó az Árajánlatban minden esetben kifejezetten utal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részét képezik. Eladó jogosult az Árajánlat aláírásával létrejött szerződéstől elállni, ha Vevő a meghatározott határidőn belül nem nyújtja az Eladó által kikötött és a Vevő által elfogadott fizetési biztosítékokat. (pl. előrefizetés, és/vagy előlegfizetés stb.), továbbá a berendezést nem veszi át. Amennyiben a Vevő az Eladó árajánlatát ésszerű időn belül, de legalább 8 napon belül nem rendeli meg, úgy a Vevő ajánlati kötöttsége megszűnik és nem jön létre szerződés. Vevő a létrejött szerződéstől a Ptk. 381. § alapján a teljesítésig elállhat, ilyen esetben köteles azonban megtéríteni az Eladónak a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült igazolt kárát, de minimum a berendezés bruttó vételára 15% -ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért (kötbér). Amennyiben a Vevő nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a számlában érvényesíteni. A Vevő esetleges – 15 (tizenöt) napot meghaladó - fizetési késedelme esetén

II.Tulajdonjog

A berendezés tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).

III.Áru szállítása, átadása-átvétele

A Eladó a berendezést az Árajánlatban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás, sztrájk stb.) eredménytelenül telik el, úgy Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a berendezést leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat. Amennyiben a szállítás előreláthatóan késedelmesen történik meg, a Eladó erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. A berendezés átvételekor a Vevő, illetve megbízottja köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a berendezés átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a berendezés mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri. A Vevő a berendezés átvételekor köteles a berendezés csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt berendezés kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint. A Eladó a berendezés átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a berendezéshez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A berendezés átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a berendezés mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (Szállítólevél, számla stb.) Vevő általi aláírásának helyén és időpontjában száll át.

IV.Szállítási feltételek:

Házhoz szállítás az Eladó által: Amennyiben a megrendelt termék mellett a készülék telepítését is tőlünk rendeli meg a kiszállítási díj: Budapesten és Pest megye területén: díjmentes Országosan: 15.000 Ft + ÁFA

Házhoz szállítás futárszolgálattal: Csomagjának házhoz szállítását kérheti futárszolgálattal is. Ebben az esetben csomagját a futárszolgálat munkatársai fogják kiszállítani Önnek.

Figyelem! Futárszolgálattal történő házhozszállítással rendelni csak és kizárólag akkor tud ha rendelkezik a klíma telepítését végző cég által kiadott érvényes telepítési tanúsítvánnyal, melyet a kiszállítás előtt elküld részünkre. Ellenkező esetben nem áll módunkban berendezést eladni.

V.Jótállás

Az Eladó az általa eladott jótállási levél mellékelésével értékesített berendezésekre 12 hónap jótállást vállal a Vevőnek történő átadástól és a garancialevél kiállításától. A jótállási kötelezettség csak az Eladó által Vevőnek eladott komplett termékre vonatkozik abban az esetben, ha a meghibásodás az átvételkor fel nem ismerhető és rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező konstrukciós-, anyag-, vagy gyártási hibából eredően következik be, de nem terjed ki a beszerelés után a termékhez kapcsolt egyéb gépelemekre. Az Eladó jótállási kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben az nem rendeltetésszerű használatból ered. Szintén nem köteles a Eladó jótállásra, ha a berendezést jogosulatlanul helyezték üzembe vagy átalakították. A garanciális igényérvényesítés feltétele az alábbi dokumentumok megléte és az Eladónak történő bemutatása:

Eladó által kiadott garancialevél, valamint,

a megfelelő és szakszerű üzembe helyezésről szóló jegyzőkönyv, valamint,

a berendezés rendszeres karbantartását igazoló dokumentumok.

Ezen dokumentumok bármelyikének hiányában a Eladó jótállási kötelezettsége a Vevő felé nem áll fenn.

A fentieken túl az Eladó jótállási kötelezettsége nem áll fenn, amennyiben a Vevő a berendezést harmadik személy, szervezet számára értékesíti.

VI.Fizetési feltételek

A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a vásárló számla ellenében előzetes banki utalással, vagy készpénzes fizetéssel, illetve házhozszállítás esetén a futárnak történő – kizárólag készpénzes – fizetéssel teljesítheti (utánvét).

VII.Felelősség

Eladó kizárja kártérítési felelősségét – kivéve, ha az Eladó részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett, ill. az előírt szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított berendezés értékéig terjedhet. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladónak felróható okból következik be.

VIII.Jogviták rendezése

Felek kikötik a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogvitáik esetére a magyar jog alkalmazását, a jelen ÁSZF-ből eredő minden jogvita tekintetében alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ennek hatásköre hiányában pedig a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.A berendezés az uatásos számla kiegyenlítésének pillanataáig a Szenpona firts Kft tulajdonát képezi.

XIX.Az ÁSZF hatálya, módosításának szabályai

A jelen ÁSZF 2018. január 5. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása érinti a már létrejött szállítási szerződéseket. A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön. Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

XX.Adatkezelés

Eladó a Vevő számlán szereplő adatait számítógépes rendszerében rögzíti. Vevő az Általános Szerződési feltételek elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagoknál felhasználhassa és kizárólag a vele való kapcsolattartás - valamint a törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése - céljából kezelje.


 
 

A webshop a látogatottsági forgalom méréséhez a webshop saját adatbázisában tárolt, harmadik fél bevonása nélkül készített és harmadik félnek át nem adott, aggregált statisztikai adatokat gyűjt, mely adatok a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése miatt szükségesek. Az aggregált statisztikai adatok gyűjtéséhez csak abban az esetben használunk egy darab, cmitvisitor nevű 12 hónap lejáratú cookie-t, amennyiben ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. A cookie használata pontosabb méréseket tesz lehetővé.